ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 32 126 126 87 87 46 46 26 26 103 103 420 420
พืชศาสตร์ 13 13 51 51 42 42 20 20 13 13 139 139
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 12 49 49 35 35 20 20 12 12 128 128
เรียนรวม 84 84 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 26 26 13 13 11 11 3 3 7 7 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 4 17 17 12 12 8 8 2 2 7 7 50 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 9 9 1 1 1 1 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 36 36 26 26 11 11 2 2 86 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.ประมง 1 1 8 8 6 6 2 2 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 16 16 8 8 2 2 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 13 13 6 6 4 4 8 8 12 12 44 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 13 13 6 6 3 3 5 5 11 11 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 32 32 126 126 87 87 46 46 26 26 103 103 420 420