ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 37 203 203 153 153 96 96 38 38 264 264 791 791
พืชศาสตร์ 11 11 55 55 41 41 25 25 12 12 61 61 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 6 6 2 2 1 1 2 2 19 19 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 49 49 39 39 24 24 10 10 42 42 169 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 3 19 19 9 9 8 8 5 5 11 11 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 19 19 9 9 8 8 5 5 11 11 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 80 80 58 58 41 41 18 18 108 108 319 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 9 9 3 3 2 2 1 1 29 29 45 45
ปวส.ประมง 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 17 17 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 36 36 40 40 29 29 16 16 53 53 179 179
วท.บ.ประมง 6 6 28 28 13 13 9 9 9 9 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 49 49 45 45 22 22 3 3 81 81 209 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 7 7 6 6 38 38 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 17 17 14 14 7 7 3 3 11 11 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 25 25 23 23 8 8 29 29 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 37 37 203 203 153 153 96 96 38 38 264 264 791 791