ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 78 225 303 208 980 1,188 137 1,016 1,153 37 694 731 13 179 192 151 1,017 1,168 624 4,111 4,735
บริหารธุรกิจ 78 158 236 208 578 786 137 585 722 37 363 400 13 89 102 151 658 809 624 2,431 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 6 6 23 23 9 9 4 4 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 17 17 68 68 47 47 29 29 10 10 69 69 240 240
บธ.บ.การจัดการ 74 74 222 222 189 189 96 96 18 18 218 218 817 817
บธ.บ.การตลาด 48 48 162 162 196 196 157 157 41 41 255 255 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13 13 101 101 144 144 77 77 19 19 92 92 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 78 78 208 208 137 137 37 37 13 13 151 151 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 47 47 271 271 282 282 182 182 47 47 210 210 1,039 1,039
ปวส.การบัญชี 2 2 22 22 14 14 8 8 5 5 51 51
บช.บ.การบัญชี 45 45 249 249 268 268 174 174 42 42 210 210 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 20 20 131 131 149 149 149 149 43 43 134 134 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 19 19 101 101 101 101 93 93 26 26 70 70 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 30 30 48 48 56 56 17 17 64 64 216 216
รวมทั้งหมด 78 225 303 208 980 1,188 137 1,016 1,153 37 694 731 13 179 192 151 1,017 1,168 624 4,111 4,735