ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 27 121 121 130 130 100 100 40 40 140 140 558 558
พืชศาสตร์ 13 13 48 48 46 46 35 35 12 12 40 40 194 194
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 4 4 6 6 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 31 31 36 36 27 27 10 10 22 22 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 14 14 10 10 4 4 1 1 8 8 42 42
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 56 56 69 69 48 48 18 18 51 51 255 255
ปวส.ประมง 1 1 2 2 2 2 1 1 7 7 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 3 3 1 1 11 11 23 23
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 18 18 8 8 4 4 14 14 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 34 34 46 46 38 38 14 14 19 19 160 160
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 17 17 15 15 17 17 10 10 49 49 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 15 15 13 13 14 14 8 8 42 42 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 27 27 121 121 130 130 100 100 40 40 140 140 558 558