ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 29 37 23 134 157 33 215 248 35 194 229 9 95 104 1 1 108 668 776
บริหารธุรกิจ 8 17 25 23 63 86 33 110 143 35 84 119 9 23 32 1 1 108 298 406
บธ.บ.การจัดการ 9 9 42 42 69 69 33 33 10 10 1 1 164 164
บธ.บ.การตลาด 8 8 21 21 41 41 51 51 13 13 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 23 23 33 33 35 35 9 9 108 108
บัญชี 5 5 52 52 75 75 86 86 56 56 274 274
บช.บ.การบัญชี 5 5 52 52 75 75 86 86 56 56 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 6 6 10 10 21 21 18 18 16 16 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 6 6 10 10 21 21 18 18 16 16 71 71
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 9 9 6 6 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 9 9 6 6 25 25
รวมทั้งหมด 8 29 37 23 134 157 33 215 248 35 194 229 9 95 104 1 1 108 668 776