ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 158 158 437 437 363 363 141 141 15 15 1,114 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 42 42 39 39 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 31 31 32 32 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 123 123 171 171 48 48 6 6 381 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 94 94 146 146 35 35 6 6 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 20 20 21 21 12 12 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 51 51 150 150 59 59 17 17 1 1 278 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 51 149 149 59 59 17 17 1 1 277 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 101 101 71 71 28 28 2 2 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 12 12 24 24 19 19 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 47 47 9 9 1 1 175 175
รวมทั้งหมด 158 158 437 437 363 363 141 141 15 15 1,114 1,114