ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 27 46 46 46 46 36 36 10 10 165 165
วิทยาศาสตร์ 13 13 29 29 27 27 12 12 4 4 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 27 27 27 27 12 12 4 4 81 81
อุตสาหกรรมเกษตร 14 14 17 17 19 19 24 24 6 6 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 14 14 17 17 19 19 24 24 6 6 80 80
รวมทั้งหมด 27 27 46 46 46 46 36 36 10 10 165 165