ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 497 497 822 822 643 643 286 286 62 62 2,310 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 14 48 48 111 111 100 100 19 19 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 64 64 29 29 9 9 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 7 7 15 15 21 21 7 7 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 21 21 32 32 50 50 3 3 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 118 118 164 164 86 86 23 23 10 10 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 25 25 3 3 2 2 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 112 112 34 34 14 14 7 7 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 150 150 235 235 232 232 95 95 26 26 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 21 21 7 7 3 3 1 1 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 26 26 9 9 1 1 4 4 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 80 80 104 104 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 55 55 40 40 12 12 2 2 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 38 38 49 49 11 11 2 2 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 107 206 206 90 90 26 26 3 3 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 49 49 43 43 12 12 4 4 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 58 58 163 163 78 78 22 22 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 108 169 169 124 124 42 42 4 4 447 447
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 30 30 13 13 2 2 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 115 115 92 92 31 31 2 2 291 291
รวมทั้งหมด 497 497 822 822 643 643 286 286 62 62 2,310 2,310