ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 497 497 822 822 643 643 286 286 62 62 2,310 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 121 121 185 185 118 118 73 73 13 13 510 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 25 25 3 3 2 2 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 112 112 34 34 14 14 7 7 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 21 21 32 32 50 50 3 3 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 156 156 255 255 296 296 124 124 35 35 866 866
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 21 21 7 7 3 3 1 1 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 26 26 9 9 1 1 4 4 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 55 55 40 40 12 12 2 2 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 80 80 104 104 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 38 38 49 49 11 11 2 2 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 20 20 64 64 29 29 9 9 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 107 206 206 90 90 26 26 3 3 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 49 49 43 43 12 12 4 4 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 58 58 163 163 78 78 22 22 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 113 113 176 176 139 139 63 63 11 11 502 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 30 30 13 13 2 2 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 115 115 92 92 31 31 2 2 291 291
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 7 7 15 15 21 21 7 7 55 55
รวมทั้งหมด 497 497 822 822 643 643 286 286 62 62 2,310 2,310