ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 21 31 33 132 165 32 164 196 25 95 120 8 46 54 25 154 179 133 612 745
บริหารธุรกิจ 10 17 27 33 74 107 32 70 102 25 36 61 8 6 14 25 64 89 133 267 400
บธ.บ.การจัดการ 13 13 60 60 59 59 23 23 5 5 44 44 204 204
บธ.บ.การตลาด 4 4 14 14 11 11 13 13 1 1 20 20 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 10 33 33 32 32 25 25 8 8 25 25 133 133
บัญชี 4 4 50 50 81 81 39 39 24 24 77 77 275 275
บช.บ.การบัญชี 4 4 50 50 81 81 39 39 24 24 77 77 275 275
ศิลปศาสตร์ 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
รวมทั้งหมด 10 21 31 33 132 165 32 164 196 25 95 120 8 46 54 25 154 179 133 612 745