ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 31 31 132 132 93 93 49 49 27 27 102 102 434 434
พืชศาสตร์ 12 12 52 52 45 45 22 22 13 13 144 144
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 7 7 1 1 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 50 50 36 36 21 21 12 12 130 130
เรียนรวม 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 31 31 16 16 12 12 3 3 7 7 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 4 22 22 15 15 9 9 2 2 7 7 59 59
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 9 9 1 1 1 1 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 36 36 26 26 11 11 3 3 87 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.ประมง 1 1 8 8 6 6 2 2 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 27 27 16 16 8 8 2 2 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 13 13 6 6 4 4 8 8 12 12 44 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 13 13 6 6 3 3 5 5 11 11 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 5 5
รวมทั้งหมด 31 31 132 132 93 93 49 49 27 27 102 102 434 434