ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 40 203 203 157 157 96 96 38 38 264 264 798 798
พืชศาสตร์ 12 12 55 55 42 42 25 25 12 12 61 61 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 6 6 2 2 1 1 2 2 19 19 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 49 49 40 40 24 24 10 10 42 42 171 171
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 3 19 19 10 10 8 8 5 5 11 11 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 19 19 10 10 8 8 5 5 11 11 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 80 80 58 58 41 41 18 18 108 108 320 320
ปวส.ประมง 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 17 17 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 9 9 3 3 2 2 1 1 29 29 46 46
วท.บ.ประมง 6 6 28 28 13 13 9 9 9 9 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 36 36 40 40 29 29 16 16 53 53 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 49 49 47 47 22 22 3 3 81 81 212 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 7 7 6 6 38 38 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 24 24 25 25 8 8 29 29 89 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 18 18 14 14 7 7 3 3 11 11 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 40 40 203 203 157 157 96 96 38 38 264 264 798 798