ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 40 203 203 157 157 96 96 38 38 264 264 798 798
พืชศาสตร์ 12 12 55 55 42 42 25 25 12 12 61 61 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 6 6 2 2 1 1 2 2 19 19 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 49 49 40 40 24 24 10 10 42 42 171 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 3 19 19 10 10 8 8 5 5 11 11 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 19 19 10 10 8 8 5 5 11 11 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 80 80 58 58 41 41 18 18 108 108 320 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 9 9 3 3 2 2 1 1 29 29 46 46
ปวส.ประมง 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 17 17 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 36 36 40 40 29 29 16 16 53 53 179 179
วท.บ.ประมง 6 6 28 28 13 13 9 9 9 9 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 49 49 47 47 22 22 3 3 81 81 212 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 7 7 6 6 38 38 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 18 18 14 14 7 7 3 3 11 11 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 24 24 25 25 8 8 29 29 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 40 40 203 203 157 157 96 96 38 38 264 264 798 798