ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 311 420 263 1,179 1,442 192 1,352 1,544 58 1,009 1,067 20 358 378 16 16 642 4,225 4,867
บริหารธุรกิจ 109 203 312 263 706 969 192 791 983 58 579 637 20 202 222 1 1 642 2,482 3,124
ปวส.การตลาด 5 5 24 24 10 10 4 4 43 43
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 31 31 75 75 66 66 53 53 15 15 240 240
บธ.บ.การตลาด 60 60 206 206 269 269 225 225 106 106 1 1 867 867
บธ.บ.การจัดการ 83 83 279 279 272 272 169 169 29 29 832 832
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 109 109 263 263 192 192 58 58 20 20 642 642
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 24 119 119 174 174 124 124 33 33 474 474
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 19 19 24 24
บัญชี 75 75 323 323 374 374 246 246 85 85 1,103 1,103
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 74 74 299 299 355 355 242 242 79 79 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 33 33 150 150 187 187 184 184 71 71 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 22 22 108 108 131 131 106 106 42 42 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 42 42 56 56 78 78 29 29 216 216
รวมทั้งหมด 109 311 420 263 1,179 1,442 192 1,352 1,544 58 1,009 1,067 20 358 378 16 16 642 4,225 4,867