ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 506 506 1,475 1,475 1,388 1,388 653 653 207 207 65 65 4,294 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 33 150 150 174 174 93 93 13 13 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 10 43 43 59 59 37 37 4 4 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 85 85 77 77 28 28 7 7 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 38 38 28 28 2 2 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 122 122 335 335 318 318 160 160 41 41 976 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 18 38 38 47 47 22 22 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 156 156 175 175 97 97 29 29 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 55 55 56 56 8 8 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 38 38 25 25 11 11 4 4 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 6 6 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 469 469 448 448 202 202 89 89 64 64 1,443 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 36 36 33 33 23 23 6 6 64 64 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 108 108 152 152 90 90 43 43 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 172 172 142 142 34 34 2 2 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 20 20 30 30 3 3 3 3 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27 27 110 110 70 70 26 26 3 3 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 53 53 208 208 144 144 57 57 32 32 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 46 46 43 43 16 16 9 9 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 46 162 162 101 101 41 41 23 23 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 127 127 313 313 304 304 141 141 32 32 1 1 918 918
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 114 114 107 107 66 66 19 19 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 45 45 134 134 93 93 23 23 1 1 296 296
รวมทั้งหมด 506 506 1,475 1,475 1,388 1,388 653 653 207 207 65 65 4,294 4,294