ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 86 103 37 236 273 55 418 473 39 384 423 15 146 161 24 24 163 1,294 1,457
บริหารธุรกิจ 17 53 70 37 151 188 55 226 281 39 159 198 15 48 63 23 23 163 660 823
ปวส.การจัดการ 10 10 32 32 23 23 21 21 3 3 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 12 12 9 9 5 5 2 2 33 33
ปวส.การตลาด 11 11 17 17 11 11 6 6 3 3 48 48
บธ.บ.การจัดการ 14 14 61 61 131 131 85 85 23 23 23 23 337 337
บธ.บ.การตลาด 13 13 29 29 52 52 42 42 17 17 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 37 37 55 55 39 39 15 15 163 163
บัญชี 14 14 62 62 141 141 162 162 78 78 1 1 458 458
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 14 14 49 49 129 129 145 145 72 72 1 1 410 410
ศิลปศาสตร์ 19 19 23 23 51 51 63 63 20 20 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 14 14 32 32 43 43 11 11 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 9 9 19 19 20 20 9 9 62 62
รวมทั้งหมด 17 86 103 37 236 273 55 418 473 39 384 423 15 146 161 24 24 163 1,294 1,457