ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 162 162 167 167 123 123 68 68 7 7 576 576
พืชศาสตร์ 17 17 52 52 59 59 48 48 23 23 5 5 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 34 34 38 38 32 32 18 18 3 3 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 14 14 17 17 10 10 1 1 2 2 50 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 23 23 79 79 78 78 55 55 28 28 263 263
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 5 5 8 8 4 4 3 3 23 23
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 20 20 8 8 4 4 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 51 51 48 48 41 41 21 21 167 167
อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 31 31 30 30 20 20 17 17 2 2 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 28 28 26 26 19 19 12 12 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 49 49 162 162 167 167 123 123 68 68 7 7 576 576