ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 149 149 439 439 360 360 144 144 17 17 1,109 1,109
เรียนรวม 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 150 150 211 211 93 93 8 8 483 483
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 1 1 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 20 20 21 21 12 12 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 98 98 143 143 42 42 8 8 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 32 32 31 31 72 72
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 56 148 148 57 57 14 14 1 1 276 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 56 56 147 147 57 57 14 14 1 1 275 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 100 100 72 72 28 28 2 2 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 11 11 25 25 19 19 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 47 47 9 9 1 1 175 175
รวมทั้งหมด 149 149 439 439 360 360 144 144 17 17 1,109 1,109