ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 37 37 10 10 5 5 7 7 1 1 60 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 37 37 10 10 5 5 7 7 1 1 60 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 37 37 10 10 5 5 7 7 1 1 60 60
รวมทั้งหมด 37 37 10 10 5 5 7 7 1 1 60 60