ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 44 56 31 130 161 42 233 275 33 138 171 15 62 77 133 607 740
บริหารธุรกิจ 12 33 45 31 76 107 42 97 139 33 45 78 15 12 27 133 263 396
บธ.บ.การจัดการ 22 22 62 62 81 81 30 30 9 9 204 204
บธ.บ.การตลาด 11 11 14 14 16 16 15 15 3 3 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 31 31 42 42 33 33 15 15 133 133
บัญชี 11 11 44 44 121 121 64 64 34 34 274 274
บช.บ.การบัญชี 11 11 44 44 121 121 64 64 34 34 274 274
ศิลปศาสตร์ 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
รวมทั้งหมด 12 44 56 31 130 161 42 233 275 33 138 171 15 62 77 133 607 740