ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 71 232 232 274 274 141 141 58 58 9 9 785 785
พืชศาสตร์ 19 19 59 59 66 66 39 39 21 21 3 3 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 11 11 7 7 9 9 5 5 3 3 2 2 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 52 52 57 57 34 34 18 18 1 1 170 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 4 4 21 21 14 14 13 13 4 4 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 21 21 14 14 13 13 4 4 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 100 100 102 102 60 60 26 26 312 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 12 10 10 13 13 6 6 2 2 43 43
ปวส.ประมง 3 3 13 13 5 5 4 4 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 45 45 66 66 39 39 19 19 176 176
วท.บ.ประมง 2 2 32 32 18 18 11 11 2 2 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 24 24 52 52 92 92 29 29 7 7 3 3 207 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 12 12 24 24 6 6 1 1 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 18 18 21 21 9 9 5 5 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 21 45 45 12 12 2 2 2 2 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 71 71 232 232 274 274 141 141 58 58 9 9 785 785