ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 31 31 86 86 97 97 24 24 1 1 250 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 8 52 52 82 82 23 23 1 1 166 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 20 20 33 33 9 9 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 8 23 23 7 7 1 1 40 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 24 24 26 26 7 7 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 23 23 34 34 15 15 1 1 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 23 23 34 34 15 15 1 1 84 84
รวมทั้งหมด 11 11 31 31 86 86 97 97 24 24 1 1 250 250