ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 5 41 104 22 126 120 24 144 80 19 99 29 9 38 369 79 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 23 5 28 81 22 103 101 24 125 71 19 90 25 9 34 301 79 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 60 60 71 71 56 56 23 23 224 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 22 22 24 24 19 19 9 9 79 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 9 21 21 30 30 15 15 2 2 77 77
สหวิทยาการ 13 13 23 23 19 19 9 9 4 4 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 18 18 18 18 9 9 4 4 62 62
รวมทั้งหมด 36 5 41 104 22 126 120 24 144 80 19 99 29 9 38 369 79 448