ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 21 28 20 123 143 36 221 257 36 198 234 9 97 106 8 8 108 668 776
บริหารธุรกิจ 7 13 20 20 56 76 36 116 152 36 86 122 9 25 34 7 7 108 303 411
บธ.บ.การจัดการ 6 6 35 35 75 75 35 35 12 12 1 1 164 164
บธ.บ.การตลาด 7 7 21 21 41 41 51 51 13 13 6 6 139 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 20 20 36 36 36 36 9 9 108 108
บัญชี 2 2 47 47 75 75 88 88 56 56 268 268
บช.บ.การบัญชี 2 2 47 47 75 75 88 88 56 56 268 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 5 5 11 11 21 21 18 18 16 16 1 1 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 5 5 11 11 21 21 18 18 16 16 1 1 72 72
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 9 9 6 6 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 9 9 6 6 25 25
รวมทั้งหมด 7 21 28 20 123 143 36 221 257 36 198 234 9 97 106 8 8 108 668 776