ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 99 120 59 337 396 70 316 386 60 206 266 21 112 133 1 1 231 1,071 1,302
บริหารธุรกิจ 21 54 75 59 172 231 70 130 200 60 56 116 21 24 45 231 436 667
ปวส.การจัดการ 13 13 15 15 6 6 1 1 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 30 30 70 70 70 70 29 29 17 17 216 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 29 29 15 15 5 5 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 59 59 70 70 60 60 21 21 231 231
บัญชี 24 24 110 110 124 124 96 96 59 59 413 413
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 99 99 117 117 91 91 49 49 379 379
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 54 54 29 29 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 33 33 20 20 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 21 99 120 59 337 396 70 316 386 60 206 266 21 112 133 1 1 231 1,071 1,302