ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 97 263 360 262 1,182 1,444 192 1,349 1,541 58 1,013 1,071 20 363 383 5 5 629 4,175 4,804
บริหารธุรกิจ 97 174 271 262 709 971 192 791 983 58 580 638 20 199 219 5 5 629 2,458 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 69 69 280 280 273 273 168 168 30 30 3 3 823 823
บธ.บ.การตลาด 50 50 209 209 267 267 225 225 105 105 2 2 858 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23 23 119 119 174 174 124 124 33 33 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 262 262 192 192 58 58 20 20 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 67 67 323 323 370 370 246 246 82 82 1,088 1,088
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 66 66 299 299 351 351 242 242 76 76 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 150 150 187 187 184 184 71 71 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 108 108 131 131 106 106 42 42 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 97 263 360 262 1,182 1,444 192 1,349 1,541 58 1,013 1,071 20 363 383 5 5 629 4,175 4,804