ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 100 25 125 367 81 448 484 145 629 399 109 508 96 19 115 2 2 1,448 379 1,827
การออกแบบ 60 60 167 167 199 199 179 179 62 6 68 667 6 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 26 26 71 71 72 72 54 54 36 36 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 10 33 33 55 55 79 79 17 17 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 24 63 63 72 72 46 46 9 9 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 24 106 106 98 98 44 44 5 5 2 2 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 19 78 78 63 63 30 30 4 4 2 2 196 196
ทล.บ.เซรามิก 5 5 28 28 35 35 14 14 1 1 83 83
ศิลปกรรม 25 25 81 81 145 145 109 109 13 13 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 25 81 81 145 145 109 109 13 13 373 373
สถาปัตยกรรม 16 16 94 94 187 187 176 176 29 29 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 11 11 9 9 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 30 30 65 65 67 67 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 53 53 113 113 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 100 25 125 367 81 448 484 145 629 399 109 508 96 19 115 2 2 1,448 379 1,827