ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 55 67 37 233 270 55 409 464 39 377 416 15 146 161 23 23 158 1,243 1,401
บริหารธุรกิจ 12 39 51 37 151 188 55 226 281 39 159 198 15 48 63 22 22 158 645 803
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 10 10 61 61 131 131 85 85 23 23 22 22 332 332
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 5 5 59 59 132 132 155 155 78 78 1 1 430 430
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 5 5 46 46 120 120 138 138 72 72 1 1 382 382
ศิลปศาสตร์ 11 11 23 23 51 51 63 63 20 20 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 14 14 32 32 43 43 11 11 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 12 55 67 37 233 270 55 409 464 39 377 416 15 146 161 23 23 158 1,243 1,401