ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 43 155 155 157 157 120 120 71 71 26 26 572 572
พืชศาสตร์ 15 15 54 54 59 59 48 48 23 23 7 7 206 206
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 15 15 17 17 10 10 1 1 4 4 52 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 10 35 35 38 38 32 32 18 18 3 3 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 80 80 78 78 52 52 29 29 260 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 4 4 3 3 22 22
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 52 52 48 48 38 38 22 22 165 165
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 20 20 8 8 4 4 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 18 18 16 16 19 19 12 12 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 43 43 155 155 157 157 120 120 71 71 26 26 572 572