ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 148 148 406 406 305 305 124 124 17 17 1,000 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 39 39 29 29 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 28 28 22 22 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 123 123 127 127 51 51 8 8 329 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 95 95 111 111 39 39 8 8 269 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 18 18 13 13 11 11 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 56 133 133 51 51 12 12 1 1 253 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 56 56 133 133 51 51 12 12 1 1 253 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 87 87 68 68 23 23 2 2 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 10 10 21 21 14 14 1 1 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 77 77 47 47 9 9 1 1 162 162
รวมทั้งหมด 148 148 406 406 305 305 124 124 17 17 1,000 1,000