ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 148 148 406 406 305 305 124 124 17 17 1,000 1,000
เรียนรวม 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 145 145 166 166 80 80 8 8 420 420
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 18 18 13 13 11 11 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 95 95 111 111 39 39 8 8 269 269
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 28 28 22 22 59 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 56 133 133 51 51 12 12 1 1 253 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 56 56 133 133 51 51 12 12 1 1 253 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 87 87 68 68 23 23 2 2 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 10 10 21 21 14 14 1 1 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 77 77 47 47 9 9 1 1 162 162
รวมทั้งหมด 148 148 406 406 305 305 124 124 17 17 1,000 1,000