ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 99 120 57 319 376 66 312 378 59 207 266 21 112 133 224 1,049 1,273
บริหารธุรกิจ 21 54 75 57 163 220 66 128 194 59 56 115 21 24 45 224 425 649
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 6 6 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 26 26 15 15 6 6 1 1 51 51
บธ.บ.การจัดการ 30 30 70 70 70 70 29 29 17 17 216 216
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 28 28 15 15 5 5 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 57 57 66 66 59 59 21 21 224 224
บัญชี 24 24 101 101 122 122 96 96 59 59 402 402
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 90 90 115 115 91 91 49 49 368 368
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 55 55 29 29 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 34 34 20 20 135 135
รวมทั้งหมด 21 99 120 57 319 376 66 312 378 59 207 266 21 112 133 224 1,049 1,273