ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 26 44 44 46 46 33 33 10 10 159 159
วิทยาศาสตร์ 14 14 27 27 27 27 11 11 4 4 83 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 26 26 27 27 11 11 4 4 80 80
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 17 17 19 19 22 22 6 6 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 12 17 17 19 19 22 22 6 6 76 76
รวมทั้งหมด 26 26 44 44 46 46 33 33 10 10 159 159