ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 450 450 770 770 590 590 285 285 62 62 1 1 2,158 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 45 45 106 106 103 103 19 19 1 1 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 63 63 30 30 9 9 1 1 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 20 20 7 7 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 19 19 28 28 53 53 3 3 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 162 162 84 84 24 24 10 10 387 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 24 24 3 3 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 107 107 32 32 15 15 7 7 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 135 222 222 224 224 92 92 26 26 699 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 73 73 97 97 43 43 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 54 54 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 33 33 48 48 11 11 2 2 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 97 97 192 192 83 83 26 26 3 3 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 35 35 11 11 4 4 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 51 157 157 72 72 22 22 3 3 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 102 149 149 93 93 40 40 4 4 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 25 25 12 12 2 2 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 19 19 18 18 9 9 2 2 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 105 105 63 63 29 29 2 2 246 246
รวมทั้งหมด 450 450 770 770 590 590 285 285 62 62 1 1 2,158 2,158