ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 44 56 30 128 158 38 194 232 31 130 161 15 60 75 126 556 682
บริหารธุรกิจ 12 33 45 30 76 106 38 95 133 31 44 75 15 12 27 126 260 386
บธ.บ.การจัดการ 22 22 62 62 80 80 29 29 9 9 202 202
บธ.บ.การตลาด 11 11 14 14 15 15 15 15 3 3 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 30 30 38 38 31 31 15 15 126 126
บัญชี 11 11 42 42 84 84 57 57 32 32 226 226
บช.บ.การบัญชี 11 11 42 42 84 84 57 57 32 32 226 226
ศิลปศาสตร์ 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
รวมทั้งหมด 12 44 56 30 128 158 38 194 232 31 130 161 15 60 75 126 556 682