ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 30 30 66 66 48 48 20 20 8 8 172 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 48 48 28 28 7 7 4 4 110 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 35 35 13 13 2 2 73 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 13 13 15 15 7 7 2 2 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 16 16 14 14 10 10 4 4 51 51
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 8 8 8 8 7 7 4 4 32 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 8 8 6 6 3 3 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
รวมทั้งหมด 30 30 66 66 48 48 20 20 8 8 172 172