ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 30 14 88 102 30 100 130 31 55 86 14 16 30 5 5 89 294 383
บริหารธุรกิจ 26 26 14 75 89 30 94 124 31 42 73 14 7 21 5 5 89 249 338
ปวส.การจัดการ 9 9 17 17 15 15 7 7 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 9 9 4 4 36 36
บธ.บ.การจัดการ 3 3 49 49 70 70 31 31 7 7 5 5 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 30 30 31 31 14 14 89 89
ศิลปศาสตร์ 4 4 13 13 6 6 13 13 9 9 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 13 13 6 6 13 13 9 9 45 45
รวมทั้งหมด 30 30 14 88 102 30 100 130 31 55 86 14 16 30 5 5 89 294 383