ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70 70 233 233 270 270 141 141 58 58 7 7 779 779
พืชศาสตร์ 18 18 60 60 65 65 39 39 21 21 2 2 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 10 10 9 9 9 9 5 5 3 3 1 1 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 51 51 56 56 34 34 18 18 1 1 168 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 4 4 22 22 12 12 13 13 4 4 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 22 22 12 12 13 13 4 4 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 100 100 102 102 60 60 26 26 312 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 12 10 10 13 13 6 6 2 2 43 43
ปวส.ประมง 3 3 13 13 5 5 4 4 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 45 45 66 66 39 39 19 19 176 176
วท.บ.ประมง 2 2 32 32 18 18 11 11 2 2 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 24 24 51 51 91 91 29 29 7 7 2 2 204 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 13 13 24 24 6 6 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 18 18 20 20 9 9 5 5 55 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 20 20 44 44 12 12 2 2 2 2 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 70 70 233 233 270 270 141 141 58 58 7 7 779 779