ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 97 260 357 256 1,164 1,420 183 1,308 1,491 55 991 1,046 20 330 350 5 5 611 4,058 4,669
บริหารธุรกิจ 97 171 268 256 697 953 183 781 964 55 582 637 20 172 192 5 5 611 2,408 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 69 69 274 274 269 269 165 165 30 30 3 3 810 810
บธ.บ.การตลาด 46 46 209 209 271 271 238 238 80 80 2 2 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 24 113 113 164 164 116 116 31 31 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 256 256 183 183 55 55 20 20 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 67 67 318 318 339 339 222 222 76 76 1,022 1,022
ปวส.การบัญชี 1 1 23 23 17 17 4 4 6 6 51 51
บช.บ.การบัญชี 66 66 295 295 322 322 218 218 70 70 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 149 149 187 187 184 184 71 71 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 107 107 131 131 106 106 42 42 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 97 260 357 256 1,164 1,420 183 1,308 1,491 55 991 1,046 20 330 350 5 5 611 4,058 4,669