ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 34 5 39 73 15 88 83 20 103 57 11 68 20 6 26 267 57 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 21 5 26 53 15 68 64 20 84 48 11 59 16 6 22 202 57 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 38 38 47 47 37 37 15 15 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 15 15 20 20 11 11 6 6 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 7 15 15 17 17 11 11 1 1 51 51
สหวิทยาการ 13 13 20 20 19 19 9 9 4 4 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 15 15 18 18 9 9 4 4 59 59
รวมทั้งหมด 34 5 39 73 15 88 83 20 103 57 11 68 20 6 26 267 57 324