ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 55 67 37 226 263 55 380 435 39 356 395 15 134 149 23 23 158 1,174 1,332
บริหารธุรกิจ 12 39 51 37 151 188 55 222 277 39 157 196 15 48 63 22 22 158 639 797
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 10 10 61 61 127 127 83 83 23 23 22 22 326 326
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 5 5 53 53 112 112 139 139 66 66 1 1 376 376
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 5 5 40 40 100 100 122 122 60 60 1 1 328 328
ศิลปศาสตร์ 11 11 22 22 46 46 60 60 20 20 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 13 13 27 27 40 40 11 11 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 12 55 67 37 226 263 55 380 435 39 356 395 15 134 149 23 23 158 1,174 1,332