ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 43 146 146 152 152 118 118 71 71 26 26 556 556
พืชศาสตร์ 15 15 51 51 56 56 46 46 23 23 7 7 198 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 10 33 33 38 38 32 32 18 18 3 3 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 14 14 14 14 8 8 1 1 4 4 46 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 74 74 76 76 52 52 29 29 252 252
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 4 4 3 3 22 22
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 19 19 8 8 4 4 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 46 46 47 47 38 38 22 22 158 158
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 18 18 16 16 19 19 12 12 71 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 43 43 146 146 152 152 118 118 71 71 26 26 556 556