ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 27 103 103 86 86 32 32 7 7 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 38 38 26 26 10 10 2 2 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 8 8 7 7 5 5 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 26 26 15 15 5 5 1 1 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 38 38 41 41 13 13 4 4 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 14 14 17 17 6 6 2 2 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 24 24 24 24 7 7 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 9 27 27 19 19 9 9 1 1 65 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 20 20 15 15 5 5 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 27 27 103 103 86 86 32 32 7 7 255 255