ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 21 29 19 110 129 36 235 271 38 184 222 10 94 104 83 115 198 194 759 953
บริหารธุรกิจ 8 19 27 19 61 80 36 128 164 38 103 141 10 37 47 83 11 94 194 359 553
บธ.บ.การจัดการ 8 8 33 33 80 80 53 53 14 14 34 34 34 188 222
บธ.บ.การตลาด 11 11 28 28 48 48 50 50 23 23 22 11 33 22 171 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 19 19 36 36 38 38 10 10 27 27 138 138
บัญชี 1 1 40 40 97 97 76 76 57 57 104 104 375 375
บช.บ.การบัญชี 1 1 40 40 97 97 76 76 57 57 104 104 375 375
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 10 10 5 5 25 25
รวมทั้งหมด 8 21 29 19 110 129 36 235 271 38 184 222 10 94 104 83 115 198 194 759 953