ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 62 78 48 214 262 53 230 283 46 167 213 8 84 92 186 191 377 357 948 1,305
บริหารธุรกิจ 16 38 54 48 113 161 53 78 131 46 31 77 8 18 26 134 60 194 305 338 643
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 7 7 5 5 13 13
ปวส.การจัดการ 2 2 1 1 3 3
บธ.บ.การจัดการ 22 22 50 50 43 43 20 20 14 14 71 71 71 149 220
บธ.บ.การตลาด 15 15 54 54 29 29 11 11 4 4 60 60 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 53 53 46 46 8 8 63 63 234 234
บัญชี 11 11 61 61 103 103 86 86 45 45 131 131 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 11 11 59 59 103 103 86 86 45 45 131 131 435 435
ศิลปศาสตร์ 13 13 40 40 49 49 50 50 21 21 52 52 52 173 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 26 26 26 26 28 28 14 14 37 37 37 101 138
รวมทั้งหมด 16 62 78 48 214 262 53 230 283 46 167 213 8 84 92 186 191 377 357 948 1,305