ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 28 35 35 133 168 38 185 223 31 134 165 12 52 64 182 182 123 714 837
บริหารธุรกิจ 7 18 25 35 76 111 38 94 132 31 49 80 12 11 23 98 98 123 346 469
บธ.บ.การจัดการ 12 12 61 61 78 78 34 34 9 9 51 51 245 245
บธ.บ.การตลาด 6 6 15 15 16 16 15 15 2 2 31 31 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 35 35 38 38 31 31 12 12 16 16 123 16 139
บัญชี 9 9 49 49 77 77 57 57 25 25 69 69 286 286
บช.บ.การบัญชี 9 9 49 49 77 77 57 57 25 25 69 69 286 286
ศิลปศาสตร์ 1 1 8 8 14 14 28 28 16 16 15 15 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 14 14 28 28 16 16 15 15 82 82
รวมทั้งหมด 7 28 35 35 133 168 38 185 223 31 134 165 12 52 64 182 182 123 714 837