ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 21 9 75 84 35 87 122 31 49 80 14 17 31 142 142 89 391 480
บริหารธุรกิจ 16 16 9 63 72 35 78 113 31 38 69 14 9 23 134 134 89 338 427
ปวส.การจัดการ 5 5 10 10 6 6 1 1 19 19 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 8 8 4 4 2 2 11 11 31 31
บธ.บ.การจัดการ 5 5 45 45 68 68 35 35 9 9 47 47 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 35 35 31 31 14 14 57 57 89 57 146
ศิลปศาสตร์ 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
รวมทั้งหมด 21 21 9 75 84 35 87 122 31 49 80 14 17 31 142 142 89 391 480