ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 232 319 247 1,096 1,343 164 1,294 1,458 57 966 1,023 16 286 302 38 1,044 1,082 609 4,918 5,527
บริหารธุรกิจ 87 146 233 247 654 901 164 779 943 57 570 627 16 153 169 38 735 773 609 3,037 3,646
ปวส.การตลาด 2 2 5 5 1 1 1 1 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 25 25 70 70 66 66 48 48 15 15 65 65 289 289
บธ.บ.การจัดการ 61 61 281 281 263 263 160 160 29 29 38 218 256 38 1,012 1,050
บธ.บ.การตลาด 42 42 196 196 280 280 240 240 67 67 184 184 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 16 102 102 169 169 116 116 27 27 125 125 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 247 247 164 164 57 57 16 16 135 135 571 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 15 15 8 8 28 28
บัญชี 70 70 302 302 317 317 207 207 57 57 175 175 1,128 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1 1 1 3 3
บช.บ.การบัญชี 69 69 301 301 316 316 207 207 57 57 175 175 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 16 16 140 140 197 197 186 186 65 65 134 134 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 99 99 136 136 112 112 45 45 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 41 41 61 61 74 74 20 20 58 58 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 87 232 319 247 1,096 1,343 164 1,294 1,458 57 966 1,023 16 286 302 38 1,044 1,082 609 4,918 5,527