ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 29 133 133 172 172 117 117 58 58 150 150 659 659
พืชศาสตร์ 10 10 44 44 63 63 43 43 22 22 3 3 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 2 2 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 35 35 39 39 33 33 17 17 130 130
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 8 8 19 19 8 8 2 2 41 41
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 6 6
เรียนรวม 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 12 12 68 68 79 79 51 51 18 18 228 228
ปวส.ประมง 2 2 3 3 2 2 7 7
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 2 2 1 1 3 3 11 11
วท.บ.ประมง 5 5 15 15 25 25 8 8 5 5 58 58
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 46 46 50 50 42 42 10 10 152 152
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 21 21 30 30 23 23 18 18 38 38 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 8 8 2 2 1 1 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 20 20 19 19 12 12 31 31 96 96
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 5 5 7 7 13 13
รวมทั้งหมด 29 29 133 133 172 172 117 117 58 58 150 150 659 659