ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 16 24 19 102 121 36 143 179 38 111 149 10 63 73 26 169 195 137 604 741
บริหารธุรกิจ 8 14 22 19 54 73 36 74 110 38 68 106 10 21 31 26 67 93 137 298 435
บธ.บ.การจัดการ 7 7 32 32 41 41 30 30 7 7 33 33 150 150
บธ.บ.การตลาด 7 7 22 22 33 33 38 38 14 14 34 34 148 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 19 19 36 36 38 38 10 10 26 26 137 137
บัญชี 1 1 39 39 58 58 39 39 42 42 102 102 281 281
บช.บ.การบัญชี 1 1 39 39 58 58 39 39 42 42 102 102 281 281
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 11 11 4 4 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 11 11 4 4 25 25
รวมทั้งหมด 8 16 24 19 102 121 36 143 179 38 111 149 10 63 73 26 169 195 137 604 741