ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 16 31 31 36 36 33 33 12 12 51 51 179 179
วิทยาศาสตร์ 10 10 20 20 18 18 14 14 4 4 25 25 91 91
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 20 20 17 17 14 14 4 4 25 25 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 26 26 88 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 6 11 11 18 18 19 19 8 8 62 62
รวมทั้งหมด 16 16 31 31 36 36 33 33 12 12 51 51 179 179