ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 16 61 61 50 50 19 19 4 4 37 37 187 187
วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 50 50 24 24 8 8 2 2 18 18 117 117
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 37 37 10 10 2 2 14 14 77 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 13 13 14 14 8 8 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 10 20 20 8 8 2 2 19 19 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 10 10 4 4 2 2 8 8 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 5 5 10 10 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
รวมทั้งหมด 16 16 61 61 50 50 19 19 4 4 37 37 187 187