ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 95 95 395 395 297 297 105 105 11 11 287 287 1,190 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 19 19 43 43 22 22 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 30 30 15 15 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 11 11 13 13 7 7 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 122 122 122 122 45 45 5 5 195 195 502 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 94 94 108 108 38 38 5 5 102 102 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 21 21 10 10 6 6 36 36 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 49 161 161 57 57 14 14 3 3 47 47 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 49 161 161 57 57 14 14 3 3 47 47 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 93 93 75 75 24 24 3 3 45 45 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 6 14 14 22 22 15 15 2 2 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 79 79 53 53 9 9 1 1 45 45 213 213
รวมทั้งหมด 95 95 395 395 297 297 105 105 11 11 287 287 1,190 1,190