ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 95 95 395 395 297 297 105 105 11 11 287 287 1,190 1,190
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 141 141 165 165 67 67 5 5 195 195 587 587
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 21 21 10 10 6 6 36 36 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 94 94 108 108 38 38 5 5 102 102 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 11 11 13 13 7 7 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 30 30 15 15 53 53
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 49 161 161 57 57 14 14 3 3 47 47 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 49 161 161 57 57 14 14 3 3 47 47 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 93 93 75 75 24 24 3 3 45 45 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 6 14 14 22 22 15 15 2 2 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 79 79 53 53 9 9 1 1 45 45 213 213
รวมทั้งหมด 95 95 395 395 297 297 105 105 11 11 287 287 1,190 1,190